Werkwijze / procedure voor volwassenen

 

U kunt uzelf aanmelden door telefonisch contact met ons op te nemen of het aanmeldformulier via onze website in te vullen. Voor vergoeding van de zorg heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist (zoals Arboarts of psychiater). Na het eerste contact krijgt u een informatiepakket toegestuurd minimaal bestaande uit:

 • Aanmeldformulier volwassenen
 • BSI klachtenlijst

Wanneer wij alle benodigde informatie hebben verkregen, zal er contact met u opgenomen worden om een intake-afspraak in te plannen.

 

Intake en behandeltraject

 • Het intakeformulier wordt ingevuld. Met beknopte gegevens betreffende uzelf, uw gezin en de reden van aanmelding. Door het intakeformulier te ondertekenen verklaart u akkoord te zijn met de te volgen procedure/werkwijze en met de te hanteren tarieven en betalingsvoorwaarden.
 • In het intakegesprek wordt een eerste verkennende analyse gemaakt van het voorgelegde probleem. Daarnaast wordt bepaald wat de mogelijkheden van dienstverlening kunnen zijn. Als dit niet aansluit bij uw behoeften, vindt eventueel verwijzing naar andere vormen van hulpverlening plaats, zoals de Specialistische GGZ.
 • Als er sprake is van een passend hulpaanbod worden er nadere afspraken gemaakt omtrent de inhoud van de hulpverlening en voor zover mogelijk wordt een raming van benodigde tijd en kosten gemaakt. Binnen de Generalistische Basis GGZ zijn er verschillende zorgtrajecten:
  • kort (294 minuten)
  • middel (495 minuten)
  • intensief (750 minuten)
 • Na de intake wordt bekeken in welk traject u het beste past.
 • Er zal een behandelplan worden opgesteld en met u worden besproken. Er wordt hierbij samen met u bekeken hoe naasten eventueel betrokken kunnen worden bij het traject. Na overeenstemming over het behandelplan zullen er een aantal sessies plaatsvinden om aan de gestelde doelen te werken. Gedurende de behandeling zullen de doelen meermaals geëvalueerd worden. Aan het einde van de behandeling zal tevens middels het invullen van vragenlijsten in kaart worden gebracht of er nog klachten zijn en in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn.

 

Welke informatie met de verwijzer voorafgaand, tijdens en na de behandeling wordt uitgewisseld.

Praktijk de Sleutel acht het belangrijk dat de huisarts en verwijzer op de hoogte is van de gegeven behandeling. In een behandeltraject zullen er daarom rapportages naar de huisarts worden verzonden. Op deze manier blijft de huisarts op de hoogte en kan deze optimaal inspringen bij eventueel latere problemen. Om deze reden sturen wij in principe het behandelplan, eventuele evaluatieverslagen en het eindverslag naar de huisarts. Daarnaast kan het voor het traject belangrijk/helpend zijn om informatie uit te wisselen met andere betrokkenen. Op het aanmeldformulier kunt u echter zelf aangeven voor welke personen/instanties u wel of geen toestemming geeft om gegevens uit te wisselen.

 

Samenwerking

Bij Praktijk de Sleutel werken we met GZ-psychologen, orthopedagoog-generalisten, orthopedagogen, basispsychologen en speltherapeuten. Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats. Daarnaast werken we samen met huisartsen, POH-GGZ en hebben we de mogelijkheid om een psychiater te consulteren.

 

Cliëntervaringen en behandeleffecten

Tijdens de behandeling wordt het effect van de behandeling geëvalueerd middels Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit gebeurt middels het invullen van diverse vragenlijsten door u als cliënt. Hiermee kunnen de klachten en het verloop er van tijdens de behandeling in kaart worden gebracht. Daarnaast worden aan het einde van de behandeling de cliëntervaringen gemeten middels de CQI-vragenlijst. Om de uitkomsten van deze evaluaties binnen Praktijk de Sleutel in te kunnen zien, klik op deze link.

 

Wachttijden

Klik hier voor een overzicht van de actuele wachttijden.