ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

1. Onder ‘behandelaar’ wordt verstaan de (GZ-)psycholoog of Orthopedagoog (-Generalist) die werkzaamheden verricht voor Praktijk de Sleutel.
2. Onder ‘cliënt’ wordt verstaan, de persoon of instelling die met de behandelaar een overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 3.
3. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelingsovereenkomsten die zowel mondeling als schriftelijk zijn aangegaan tussen de behandelaar en een cliënt.
4. Een afspraak kan slechts worden geannuleerd tot uiterlijk 24 uur voordat deze plaats zou moeten vinden. Als u een afspraak niet tijdig annuleert of afwezig bent zonder berichtgeving, is Praktijk de Sleutel gerechtigd de helft van het verschuldigde bedrag bij u in rekening te brengen. Mocht u in het weekend een afspraak, welke gepland staat op maandag, willen afzeggen of verplaatsen, dan kunt u een e-mail sturen of de voicemail inspreken. Als de e-mail of voicemail voor maandag 08:30 binnen is zal er geen “no-show” in rekening worden gebracht.
5. De facturen van Praktijk de Sleutel hebben een betalingstermijn van 14 dagen.
6. Indien cliënt niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan zoals vermeld in artikel 5 wordt er 15 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.
7. Blijft de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van de gedeclareerde bedragen, ten laste van de cliënt.
8. Bij een betalingsachterstand zijn wij gerechtigd (tenzij bij een dreigende situatie of gevaar) verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.