Werkwijze / procedure voor kinderen en jongeren

De aanmelding kan telefonisch plaatsvinden door de ouder(s)/verzorger(s). Voor vergoeding van de zorg heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist (zoals schoolarts, kinderarts of kinderpsychiater) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Tevens kan de aanmelding verlopen via het aanmeldformulier op deze site.

Na het eerste contact wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een informatiepakket toegestuurd minimaal bestaande uit:

  • Aanmeldformulier kinderen/jongeren
  • CBCL-vragenlijst (om de klachten in kaart te brengen)

Wanneer wij alle benodigde informatie hebben verkregen, zal er contact met u opgenomen worden om een intake-afspraak in te plannen.

 

Intake

  • Het intakeformulier wordt ingevuld. Met beknopte gegevens betreffende het kind, het gezin en de reden van aanmelding. Door het intakeformulier te ondertekenen verklaren de ouder(s)/verzorger(s) zich akkoord met de te volgen procedure/werkwijze en met de te hanteren tarieven en betalingsvoorwaarden.
  • Betreft de aanmelding een kind onder de 12 jaar dan is de intake alleen bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s). Bij een leeftijd van 12 tot 16 jaar mag de jongere zelf beslissen of hij/zij bij de intake aanwezig wil zijn. Is de jongere ouder dan 16 jaar dan dient hij/zij bij de intake aanwezig te zijn en mag hij zelf beslissen of de ouder(s)/verzorger(s) er wel of niet bij aanwezig zijn.
  • In het intakegesprek wordt een eerste verkennende analyse gemaakt van het voorgelegde probleem. Daarnaast wordt bepaald wat de mogelijkheden van dienstverlening kunnen zijn. Als dit niet aansluit bij de behoefte van de cliënt vindt eventueel verwijzing naar andere vormen van hulpverlening plaats.
  • Als er wel sprake is van een passend hulpaanbod worden er nadere afspraken gemaakt omtrent de inhoud van de hulpverlening en voor zover mogelijk wordt een raming van benodigde tijd en kosten gemaakt.

 

Wachttijden

Klik hier voor een overzicht van de actuele wachttijden.

 

Uitwisseling gegevens

Praktijk de Sleutel acht het belangrijk dat de huisarts en verwijzer op de hoogte zijn van de gegeven behandeling. In een behandeltraject zullen er daarom rapportages naar de huisarts worden verzonden. Op deze manier blijft de huisarts op de hoogte en kan deze optimaal inspringen bij eventueel latere problemen. Om deze reden sturen wij in principe het behandelplan, eventuele evaluatieverslagen en het eindverslag naar de huisarts. Daarnaast kan het voor het traject belangrijk/helpend zijn om informatie uit te wisselen met het CJG, de school of andere betrokkenen. Op het aanmeldformulier kunt u echter zelf aangeven voor welke personen/instanties u wel of geen toestemming geeft om gegevens uit te wisselen.

Voor cliënten uit Zeeland, streven wij ernaar gebruik te maken van de Verwijsindex Zeeland. De persoonsgegevens van uw kind worden, enkel met uw toestemming, gemeld bij de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken  zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden. Voordat er inhoudelijke afstemming tussen professionals plaats zal vinden, is uw specifieke toestemming nodig.

Voor meer informatie zie de link: https://www.verwijsindexzeeland.nl/voor-clienten/